Ochrana osobních údajů Všeobecné informace ke zpracování osobních údajů Provozovatel stránky odpovědná za zpracování osobních údajů podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, (dále jen GDPR) 1. Dotčená osoba: kupující/návštěvník webové stránky, provozovatel – provozovatel internetového obchodu 2. Příjemci osobních údajů: účetní společnost, dopravce 3. Dotčená osoba je povinna poskytnout pravdivé a aktuální osobní údaje. Práva subjektu údajů upravuje kapitola 3 GDPR. Jde například. o právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, o práva namítat proti zpracování, právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby, právo na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů-na základě písemné žádosti, nebo odhlášení se ve svém kontě, jako i právo na přenosnost údajů. Zpracování osobních údajů za účelem uskutečnění objednávky 1. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu § 11 ods. 1 zákona č . 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, aby prodávající ve svých informačních systémech zpracoval a uschovával jeho osobní údaje, které mu kupující poskytl a které jsou potřebné při činnosti prodávajícího ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli písemnou formou (e-mail, listovní zásilka…). Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně zlikvidovány vymazáním. Aktualizaci osobních údajů může dotyčná osoba -registrovaný objednatel provést přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení 2. Účely zpracování osobních údajů: vystavení daňového dokladu, identifikace kupujícího, kontaktování zákazníka ohledně objednávky, zajištění dodávky pro plnění smlouvy. 3. Právní základ zpracování osobních údajů: a) Zpracovávání osobních údajů (jméno, příjmení, titul, ulice a číslo, PSČ, město) je nezbytné podle zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána. Především podle zákona 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. b) Zpracování osobních údajů (email, telefonní kontakt) je nezbytné pro plnění smlouvy. 4. Doba uchovávání osobních údajů – na neurčito s možností žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a to žádostí, která může být doručena písemně, nebo mailem Zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových informací Pro zpracování osobních údajů za účelem zasílání marketingových informací, platí všeobecné informace ke zpracování osobních údajů uvedené výše, a také: 1. Účely zpracování osobních údajů: zasílání marketingových informací 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: Čl. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů 3. Doba uchovávání osobních údajů – na neurčito s možností žádosti dotčené osoby o výmaz osobních údajů a to žádostí, která může být doručena písemně nebo mailem Zpracování osobních údajů pro účely zpracování cookies Pro zpracování osobních údajů pro účely zpracování Cookies, platí všeobecné informace ke zpracování osobních údajů uvedené výše, a také: 1. Účely zpracování osobních údajů: poskytování služeb, personalizace reklam, analýza návštěvnosti, adwords, google analytics, heureka, biano Cookies jsou malé množství dat, která servery pošlou prohlížeči. Ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. 2. Právní základ pro zpracování osobních údajů: Čl. 1 písm. a) GDPR - dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů 3. Doba uchovávání osobních údajů – Soubory cookies používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzn. „session cookie,“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení delší dobu nebo do doby, dokud je manuálně neodstraníte, přičemž doba ponechání souborů cookies ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookies a nastavení Vašeho prohlížeče. 4. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování (článek 22 GDPR, část 7.9 v organizační směrnici naší dokumentace) Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují.
Pokud tedy např. cílíte reklamu/newsletter na základě předchozích nákupů, je třeba i toto právo zahrnout do obchodních podmínek.

Bezpečnost

Provozovatel shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu potřebném pro účely uvedené v těchto zásadách a používá patřičné bezpečnostní technologie, kterými zajišťuje bezpečnost, integritu a ochranu soukromí u všech osobních údajů. Veškeré osobní údaje poskytnuté Provozovateli jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Provozovatel nemůže díky povaze prostředí internetu zcela zaručit bezpečnost informací, které uživatelé na weby Provozovatele vloží. Provozovatel ale používá taková bezpečnostní opatření, která jsou obecně doporučena k tomu, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým údajům.

Kontaktní informace

V případě potřeby je možné kontaktovat Provozovatele, a to prostřednictvím e-mailu brimo@brimo.cz

Ověřeno našimi zákazníky

97 % zákazníků doporučuje náš obchod (z 257 recenzí).

Prohlédnout hodnocení na Heureka.cz

Sem spokojena

Výrobce Brimo je jiná liga,

Rychlost Bezproblémová komunikace Jedinečná kvalita zpracování